Sufficiency Economy Initiative

(www.sufficiencyeconomy.com)

คำถาม-คำตอบ เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง


-พอเพียงกับโลกาภิวัตน์ไปด้วยกันได้หรือไม่
-เมกะโปรเจคเป็นเศรษฐกิจพอเพียงหรือไม่
-สร้างทุนนิยมให้พอเพียงได้อย่างไร
-ดัชนีความสุขแบบไหนถึงจะดี
-พอเพียง วัดกันที่ตรงไหน
-เศรษฐกิจพอเพียงคือการพึ่งตนเอง ใช่หรือไม่
-EVA ใช้เป็นเครื่องมือจัดการธุรกิจแบบพอเพียงได้หรือไม่
-การจัดการความรู้ในเศรษฐกิจพอเพียงเป็นอย่างไร
-ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีพื้นฐานมาจากหลักการใดบ้าง
-มีรูปธรรมที่เป็นตัวอย่างของการประยุกต์ใช้บ้างหรือไม่
-จะปฏิรูปการศึกษาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างไร
-สร้างภูมิคุ้มกันท้องถิ่นได้อย่างไรบ้าง
-ความพอเพียงใช้ได้กับคนทุกระดับหรือไม่
-ซีเอสอาร์เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร
-เศรษฐกิจพอเพียงเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคนอย่างไร
-ผลิตแบบพอเพียงยังมีประสิทธิภาพสูงสุดอยู่หรือไม่
-บริโภคอย่างไรให้ชีวิตสมดุล
-เศรษฐกิจพอเพียงมีไว้สำหรับเกษตรกรเท่านั้นหรือ
-เศรษฐกิจพอเพียงเป็นจุดหมายหรือวิถีทางแห่งการปฏิบัติ
-อย่างไรถึงเรียกว่า "มีเหตุผล"
-พอเพียงแล้วห้ามกู้เงินหรือไม่
-หลักการ "แก้มลิง" นำมาใช้กับการบริหารเงินได้อย่างไร
-Scenario Planning ใช้เป็นเครื่องมือสร้างภูมิคุ้มกันในธุรกิจได้หรือไม่
-Balanced Scorecard: ใช้เป็นเครื่องแสดงเหตุและผลทางธุรกิจได้หรือไม่
-จะเลือก GNH หรือ GDP
-บรรษัทภิบาลและบรรษัทบริบาลเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร

 

ท่านสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงมายังอีเมล: